Shopping Cart now in your cart 0 items
airmax certified
Purchase Form
Ubiquiti Price List
products promotion
wifi hotspot product
point to point product
     
ดูผลงานการติดตั้งก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการครับ ผลงานการติดตั้ง
 
wifi hotspot
 
WiFi HotSpot Indoor Solution สำหรับผู้ที่ต้องการให้บริการอินเตอร์เน็ทภายในอาคาร เช่น โรงแรม, อพาร์ทเมนต์, หอพัก, สำนักงาน, สถานศึกษา
 
wifi hotspot
 
WiFi HotSpot Outdoor Solution สำหรับผู้ที่ต้องการให้บริการอินเตอร์เน็ทแบบภายนอกอาคารให้คลอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ เช่น ให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในรีสอร์ท, ในชุมชน หรือพื้นที่สาธารณะต่างๆ
 
wifi hotspot
 
Point To Point Solution สำหรับผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายภายนอกอาคาร แบบจุดต่อจุด (Point To Point) เช่น เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต, ฐานข้อมูล, แชร์ไฟล์ จากอาคาร A ไปยังอาคาร B ระยะทางการเชื่อมต่อ 0.5-20 กิโลเมตร
 
wifi hotspot
 
Point To Multi Point Solution สำหรับผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายภายนอกอาคาร แบบจุดต่อหลายจุด (Point To Multi Point) เช่น เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต, ฐานข้อมูล, แชร์ไฟล์ จากอาคาร A ไปยังอาคาร B,C,D ระยะทางการเชื่อมต่อ 0.5-2 กิโลเมตร
 
wifi hotspot
 
IP Camera Solution สำหรับผู้ที่ติดตั้งกล้อง IP Camera ที่มีปัญหาการติดตั้งสายแลนที่มีระยะเกิน 100 เมตร (ซึ่งเป็นข้อจำกัดของสายแลน) หรือ ติดตั้งกล้องจุดที่ไม่สามารถติดตั้งสายแลนได้ อุปกรณ์ Wireless สามารถนำมาใช้ทดแทนการเดินสายแลนได้ ซึ่งระยะทางการเชื่อมต่อระหว่างกล้องและเครื่องบันทึก สามารถอยู่ห่างกันได้ 0.5-10 กิโลเมตร
 
wifi hotspot
 
CCTV Solution สำหรับผู้ที่ติดตั้งกล้อง CCTV และต้องการส่งสัญญาณภาพมาดูในจุดที่ต้องการ หรือ ต้องการดูภาพ Online บนมือถือ แต่จุดที่ติดตั้งเครื่องบันทึกไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต