เชื่อมต่อสัญญาณแบบ Point To Point Solution ทำอย่างไร
Wifi Point To Point คือ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายภายนอกอาคาร แบบจุดต่อจุด (Point To Point) สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายเช่น ใช้งานแบบ Wireless Service Providers (WISPs) เพื่อที่จะขยายการเชื่อมต่อให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในพื้นที่ไกลออกไปอย่างรีสอร์ท, ชายทะเล, ในไซต์งานเป็นต้น, ใช้งานเป็น Remote Office สำหรับสำนักงานที่อยู่ห่าง ไกลออกไป,ใช้เป็นลิงค์สำรองในการเชื่อมต่อ 
 
wifi hotspot
 
***การติดตั้งควรหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางในเส้นทางที่เชื่อมต่อ เพราะจะกระทบโดยตรงกับคุณภาพและระยะทางของการเชื่อมต่อ
 
ติดตั้ง Point To Point อย่างไรให้ได้ผล **ตัวอย่างนี้แสดงเฉพาะอุปกรณ์ยี่ห้อ Ubiquiti
 
1. หาตำแหน่งจุดติดตั้ง โดยใช้โปรแกรม Google Earth หาตำแหน่งจุดติดตั้งโดยปักหมุดลงไป (จุดสีเหลือง)
wifi hotspot
 
2. หาค่าละติจูด และ ลองจิจูด ของจุดติดตั้งแต่ละจุด
wifi hotspot
 
3.เมื่อได้ค่า ละติจูดและลองจิจูดของตำแหน่งที่จะติดตั้งแลัว ก็มาทดสอบค่าความแรงของสัญญาณ มีขั้นตอนดังนี้
3.1 เข้าเว็บไซค์ http://airlink.ubnt.com/ และกำหนดค่าต่อไปนี้
3.2 ฝั่งต้นทาง
1. เลือกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้ง ตัวอย่างนี้ใช้ Ubiquiti NanoStationM5 และใส่ค่าระดับความสูงของเสาที่ใช้ติดตั้ง
wifi hotspot
 
2.หาตำแหน่งจุดติดตั้ง โดยการใส่ค่า ละติจูด และ ลองจิจูด ที่หาได้จากข้อ 2
wifi hotspot
 
3.3 ฝั่งปลายทาง
1. เลือกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้ง ตัวอย่างนี้ใช้ Ubiquiti NanoStationM5 และใส่ค่าระดับความสูงของเสาที่ใช้ติดตั้ง
wifi hotspot
 
2.หาตำแหน่งจุดติดตั้ง โดยการใส่ค่า ละติจูด และ ลองจิจูด ที่หาได้จากข้อ 2
wifi hotspot
 
4. เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วก็ทดสอบคุณภาพสัญญาณโดยกดปุ่ม View Calculate จะแสดงการทดสอบ
wifi hotspot
 
ดูตัวอย่างงานติดตั้งก่อนตัดสินใจครับ ตัวอย่างผลงานการติดตั้ง