วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ Ubiquiti แบบ Point To Point ในโหมด Access Point >> Station
Point To Point Mode
Firmware Version :  5.5 รองรับอุปกรณ์ : Ubiquiti รุ่น AirMax
Ubiquiti Rocket M5
Ubiquiti Rocket M2
Ubiquiti PowerBridge M5
Ubiquiti PicoStation M2HP
Ubiquiti NanoStation M5
Ubiquiti NanoStation M2
Ubiquiti NanoStation Loco M2
Ubiquiti NanoBridge M5
Ubiquiti Bullet M5HP
 
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์
 
1.ตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับตั้งค่า ให้อยู่ในวงแลนเดียวกับอุปกรณ์ Access Point โดย Access Point ค่า IP Address คือ 192.168.1.20 การตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ตามเอกสาร วิธีการตั้งค่า IP Address คอมพิวเตอร์ ครับ
 
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ตามรูปครับ
 
Point To Point Mode
 
3.ทดสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เลือกเมนู Start >> run
Point To Point Mode
 
4. พิมพ์คำสั่ง cmd และกดปุ่ม Enter
Point To Point Mode
 
5. พิมพ์คำสั่ง ping 192.168.1.20  (ping เว้นวรรค192.168.1.20)และกดปุ่ม Enter ถ้าไม่ผิดพลาดจะขึ้นข้อความตามรูปภาพครับ
Point To Point Mode
 
วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ (ฝั่งต้นทาง)
 
1. เปิด Internet Explorer หรือ Chome พิมพ์ 192.168.1.20 บน URL และกดปุ่ม Enter
Point To Point Mode
 
2. กรอก Username และ Password ดังนี้
Point To Point Mode
Username : ubnt
Password : ubnt
Country : United State
Language : English
เลือก I agree to these terms of use และกดปุ่ม [Login]
 
3. เลือก Tab >> Wireless  และกำหนดค่าดังนี้
Point To Point Mode
 
Basic Wireless Settings
      Wireless Mode : เลือก Access Point
      WDS(Transparent Bridge Mode) : เลือกเครื่องหมายถูก
      SSID : ชื่อสัญญาณ Wireless ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับ ตัวอย่างใช้ชื่อ Taladwireless
      Channel Width : เลือกค่าใดก็ได้ ซึ่งค่าแต่ละค่าจะมีผลต่อควาแรงและความเร็วของสัญญาณ (ตัวอย่างนี้เลือก 40MHz )
 
Wireless Security  ถ้าต้องการตั้งค่า Password ใช้งานให้กำหนดค่าดังนี้ครับ
      Security : เลือก WPA2 (แนะนำให้เลือกอันนี้ครับ)
      WPA Preshared Key : ใส่รหัสผ่านตามต้องการครับ
 
3.1 กดปุ่ม [Change] เพื่อบันทึกการตั้งค่า
3.2 กดปุ่ม [Apply] เพื่อยันยันการบันทึกการตั้งค่า
Point To Point Mode
 
4. เลือก Tab >> Network และกำหนดค่าดังนี้
Point To Point Mode
Management Network Setting
      Management IP Address : เลือก Static
      IP Address :   192.168.1.2
      **การตั้งค่า IP Address ควรตรวจสอบก่อนว่า IP ที่ต้องการตั้งไปซ้ำกับ IP ของอุปกรณ์อื่นหรือไม่ และไม่ควรตั้ง IP Address อยู่ในช่วงที่ Router  แจก IP Address  เช่น Router แจก IP ช่วง 192.168.1.50 ถึง 192.168.1.100  ช่วง IP Address นี้ คือ IP ที่ไม่สามารถตั้งให้กับ Access Point ได้
      Subnetmask : 255.255.255.0
      Gateway IP : 192.168.1.1
      **Gateway คือ ทางออก Internet ผมใส่ IP  ของ Modem Router  ลงไปเลยครับ
 
4.1 กดปุ่ม [Change] เพื่อบันทึกการตั้งค่า
4.2 กดปุ่ม [Apply] เพื่อยันยันการบันทึกการตั้งค่า
Point To Point Mode
 
5.เลือก Tab >> Ubiquiti Logo เลือกเครื่องหมายถูกช่อง airMAX Enable เพื่อใช้งานฟังก์ชั่น airMAX
Point To Point Mode
 
วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ (ฝั่งปลายทาง)
 
1. เปิด Internet Explorer หรือ Chome พิมพ์ 192.168.1.20 บน URL และกดปุ่ม Enter
Point To Point Mode
 
2. กรอก Username และ Password ดังนี้
Point To Point Mode
      Username : ubnt
      Password : ubnt
      Country : United State
      Language : English
      เลือก I agree to these terms of use และกดปุ่ม [Login]
 
3. เลือก Tab >> Wireless  และกำหนดค่าดังนี้
Point To Point Mode
 
Basic Wireless Settings
      Wireless Mode : เลือก Station
      WDS(Transparent Bridge Mode) : เลือกเครื่องหมายถูก
      SSID : กดปุ่ม [Selected] เพื่อเลือกสัญญาณที่ต้องการเชื่อมต่อ
 
Point To Point Mode
เลือกสัญญาณที่ต้องการเชื่อมต่อและกดปุ่ม [Lock AP]
หลังจากเลือกชื่อสัญญาณไวร์เลสที่ต้องการ ช่อง SSID และ Lock To AP MAC จะแสดงค่าโดยอัตโนมัติครับ
 
Point To Point Mode
      Channel Width : เลือกค่าใดก็ได้ ซึ่งค่าแต่ละค่าจะมีผลต่อควาแรงและความเร็วของสัญญาณ (ตัวอย่างนี้เลือก 40MHz )
 
Wireless Security  ถ้าต้องการตั้งค่า Password ใช้งานให้กำหนดค่าดังนี้
      Security : เลือก WPA2 (แนะนำให้เลือกอันนี้ครับ)
      WPA Preshared Key : ใส่รหัสผ่านตามต้องการครับ
 
3.1 กดปุ่ม [Change] เพื่อบันทึกการตั้งค่า
3.2 กดปุ่ม [Apply] เพื่อยันยันการบันทึกการตั้งค่า
Point To Point Mode
 
4. เลือก Tab >> Network และกำหนดค่าดังนี้
Point To Point Mode
 
Management Network Setting
      Management IP Address : เลือก Static
      IP Address :   192.168.1.3
      **การตั้งค่า IP Address ควรตรวจสอบก่อนว่า IP ที่ต้องการตั้งไปซ้ำกับ IP ของอุปกรณ์อื่นหรือไม่ และไม่ควรตั้ง IP Address อยู่ในช่วงที่ Router  แจก IP Address  เช่น Router แจก IP ช่วง 192.168.1.50 ถึง 192.168.1.100  ช่วง IP Address นี้ คือ IP ที่ไม่สามารถตั้งให้กับ Access Point ได้
      Subnetmask : 255.255.255.0
      Gateway IP : 192.168.1.1
      **Gateway คือ ทางออก Internet ผมใส่ IP  ของ Modem Router  ลงไปเลยครับ
 
4.1 กดปุ่ม [Change] เพื่อบันทึกการตั้งค่า
4.2 กดปุ่ม [Apply] เพื่อยันยันการบันทึกการตั้งค่า
Point To Point Mode
 
5. เลือก Tab >> Ubiquiti Logo และกำหนดค่าดังนี้
Point To Point Mode
      airMAX Priority :  เลือก None
เนื่องจากเป็นการใช้งานแบบ Point To Point ซึ่งถ้าเป็นการใช้งานแบบ Point To Multi Point ต้องกำหนดค่า Priority ให้กับ Client แต่ละตัว
 
ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระหว่างอุปกรณ์ต้นทางและอุปกรณ์ปลายทาง
หลังจาก Config อุปกรณ์ฝั่งปลายทางเรียบร้อยแล้ว มาดูกันว่า Config ถูกต้องหรือไม่ครับ **ไม่ต้องดึงสายแลนออกนะครับ
 
อุปกรณ์ฝั่งปลายทาง
 
1. เลือก Tab >> Main ถ้าการตั้งค่าอุปกรณ์ไม่ผิดพลาดจะแสดงค่าตามรูปภาพครับ
Point To Point Mode
 
จุดตรวจสอบมีดังนี้
 
Wireless Mode : Station WDS
กราฟแสดงสถานะและรายละเอียดการเชื่อมต่อ : โดยค่าแต่ละค่ามีความหมายดังนี้
 • Signal Strength  คือ ค่าความแรงของสัญญาณที่ฝั่งปลายทางได้รับ ค่านี้ยิ่งมากยิ่งดีครับ (ค่าต้องเข้าใกล้ 0 )
 • Horizontal / Vertical  คือ ค่าผลการติดตั้งอุปกรณ์รับ/ส่ง ติดตั้งตรงกันหรือไม่ ไม่ควรต่างกันเกิน +- 3
 • Noise Floor   คือ ค่าสัญญาณรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น กระแสไฟฟ้า ค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งดี (ค่านี้ต้องเข้าใกล้ -100%)
 • Transmit CCQ คือ  ค่าคุณภาพการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ฝั่ง Client (ค่านี้ต้องเข้าใกล้ 100%)
 • AirMax Quality คือ ค่าคุณภาพการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ฝั่งต้นทางและปลายทาง (ค่านี้ต้องเข้าใกล้ 100%)
 • AirMax Capacity คือ ค่าคุณภาพของ Throughput (ค่านี้ต้องเข้าใกล้ 100%)
 
AP Information : ข้อมูล Access Point ที่ Connect
 
อุปกรณ์ฝั่งต้นทาง
 
1. เลือก Tab >> Main ถ้าการตั้งค่าอุปกรณ์ไม่ผิดพลาดจะแสดงค่าตามรูปภาพครับ
Point To Point Mode
 
จุดตรวจสอบมีดังนี้
 
Wireless Mode : Access Point WDS
กราฟแสดงสถานะและรายละเอียดการเชื่อมต่อ : โดยค่าแต่ละค่ามีความหมายดังนี้
 • Connection  คือ จำนวน Client ที่ Connect
 • Noise Floor   คือ ค่าสัญญาณรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น กระแสไฟฟ้า ค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งดี (ค่านี้ต้องเข้าใกล้ -100%)
 • Transmit CCQ คือ  ค่าคุณภาพการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ฝั่ง Client (ค่านี้ต้องเข้าใกล้ 100%)
 • airMax : คือ การใช้งานฟังก์ชั่น airMAX
 • AirMax Quality คือ ค่าคุณภาพการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ฝั่งต้นทางและปลายทาง (ค่านี้ต้องเข้าใกล้ 100%)
 • AirMax Capacity คือ ค่าคุณภาพของ Throughput (ค่านี้ต้องเข้าใกล้ 100%)
Station : ข้อมูล Client ที่ Connect
 
ทดสอบการใช้งาน
 
1.ติดตั้งอุปกรณ์ตามรูปนี้ครับ
Point To Point Mode
 
2. ตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น “Obtain an IP address automatically” ตามรูปภาพ
Point To Point Mode
 
3.ตรวจสอบว่าได้รับการแจก IP Address หรือไม่ โดยเลือกเมนู Start >> run
Point To Point Mode
 
4. พิมพ์คำสั่ง cmd และกดปุ่ม Enter
Point To Point Mode
 
5.พิมพ์คำสั่ง “ipconfig” และกดปุ่ม Enter ถ้าไม่ผิดพลาดก็จะได้ค่าตามรูปภาพนึ้ครับ ตามตัวอย่าง จะได้ IP Address : 192.168.1.12
Point To Point Mode
 
6. ทดสอบเข้าใช้งาน WebSite : www.taladwireless.com
Point To Point Mode