คู่มือการใช้งาน iBSG V.3.0

ส่วนของการจัดการระบบรายชื่อผู้ใช้งาน

 
  หัวข้อ Manage > Policy คือ ส่วนที่ใช้สำหรับ เพิ่ม แก้ไข ลบ นโยบายหรือข้อกำหนดสำหรับควบคุมการใช้งาน
 

การสร้าง Policy

 
 • เลือกเมนู Manage > Policy
 • ibsg v.3.0
 • คลิกเลือกไอคอน  กรอกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้
 •  
   

      Id : รหัส Policy (ระบบสร้างให้อัตโนมัติ)
      Name : ชื่อของ Policy
      State : สถานะของ Policy (Active : ใช้งานได้ / Inactive : ระงับการใช้งาน)
      Identity : การระบุตัวตนก่อนการให้งาน (Required : ต้องระบุตัวตนก่อนใช้งาน / None : ไม่ต้องระบุตัวตนก่อนใช้งาน)
      Type :  รูปแบบการชำระเงิน (Postpaid : แบบรายเดือน /  Prepaid : จ่ายก่อนใช้งาน)
      Price Rate : ราคา
      Datarate DN/UP : กำหนดความเร็วในการใช้งาน
      Transfer Quota : กำหนดการ Transfer Data เช่น สามารถ Transfer Data ได้ 10GB ถ้า Transfer Data เกินที่กำหนดระบบจะตัดสิทธิ์การใช้งาน
      Daily Usage Time : ระยะเวลาการใช้งานในรอบ 1 วัน เช่น ใช้งานได้วันละ 3 ชั่วโมง
      ** หน่วยที่มีให้เลือก : Minute,Hour,Day
      Weekly Usage Time : ระยะเวลาการใช้งานในรอบ 1 สัปดาห์ เช่น 1 สัปดาห์ใช้งานได้ 60 ชั่วโมง
      ** หน่วยที่มีให้เลือก : Minute,Hour,Day
      Monthly Usage Time :  ระยะเวลาการใช้งานในรอบ 1 เดือน เช่น 1 เดือนใช้งานได้ 90 ชั่วโมง
      ** หน่วยที่มีให้เลือก : Minute,Hour,Day
      Usage Time : ระยะเวลาการใช้งาน โดยไม่กำหนดรอบการใช้งาน
      ** หน่วยที่มีให้เลือก : Minute,Hour,Day
      Valid Period : ช่วงเวลาการใช้งาน เช่น Policy นี้ใช้งานได้ 30 วัน หรือ 1 ปี
      ** หน่วยที่มีให้เลือก : Day,Month,Year
      Comment : ข้อความที่ต้องการบันทึก
      Build Date : วันที่สร้าง Policy
      Build By : ผู้สร้าง

   
 • กดปุ่ม [Add] เพื่อบันทึกข้อมูล
 •  

  การแก้ไข Policy

   
 • เลือก Policy ที่ต้องการแก้ไข
 •  
 • คลิกเลือกไอคอน       กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
 • กดปุ่ม [Save] เพื่อบันทึกข้อมูล
 •  

  การลบ Policy

   
 • เลือก Policy ที่ต้องการลบ
 •  
 • คลิกเลือกไอคอน       เพื่อลบข้อมูล
 •  
  หัวข้อ Manage > Account  คือ ส่วนที่ใช้สำหรับ เพิ่ม แก้ไข ลบ ผู้ใช้งาน
   

  การสร้าง Account สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

   
  1. การสร้าง Account ครั้งละ 1 Account
   
 • คลิกเลือกไอคอน   กรอกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้
 •  
   

       Id : รหัส Account (ระบบสร้างให้อัตโนมัติ)
       Sold Now : สถานะของการขายคูปอง (No : ไม่ขาย / Yes : ขาย )
       State : สถานะของการใช้งาน (Active : ใช้งานได้ / Inactive : ระงับการใช้งาน)
       Policy : เลือก Policy ที่ต้องการให้ Account นี้ใช้งาน
       Login : ชื่อสำหรับ Login
       Password : รหัสผ่าน
       MAC : ค่า MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับ Account นี้เท่านั้น
       Host : ชื่อ Host Name ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับ Account นี้เท่านั้น
       Datarate DN/UP : ความเร็วในการ Download/Upload ซึ่ง Datarate DN/UP ได้ถูกกำหนดเอาไว้ใน Policy ที่เลือกไม่สามารถแก้ไขได้ในส่วนนี้
       Maximum Login : การกำหนดจำนวนผู้ใช้งานที่สามารถใช้ชื่อที่สร้างขึ้นมาร่วมกันได้ (1 login ใช้ได้หลายคน)
       Expire Date (Y M D) : วันที่หมดอายุของ Account ถ้าไม่ต้องการให้หมดอายุให้เลือก  Not Expire
       Comment : ข้อความที่ต้องการบันทึก
       Build Date : วันที่สร้าง
       Build By : ผู้สร้าง

   
 • กดปุ่ม [Add] เพื่อบันทึกข้อมูล
 •  
  2. การ Generate Account
   
 • คลิกเลือกไอคอน   กรอกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้
 •  
   

       Id : รหัส Account (ระบบสร้างให้อัตโนมัติ)
       Sold Now : สถานะของการขายคูปอง (No : ไม่ขาย / Yes : ขาย )
       State : สถานะของการใช้งาน (Active : ใช้งานได้ / Inactive : ระงับการใช้งาน)
       Policy : เลือก Policy ที่ต้องการ
       Count : จำนวน Account ที่ต้องการ Generate
       Login Prefix :  คำนำหน้าชื่อ Login
       Login Suffix Start :  กำหนดตัวเลขเริ่มต้นที่ต้องการเพิ่ม เช่น ต้องการเพิ่ม 10 รายชื่อ แต่เลขเริ่มต้นกำหนดที่ 5 ระบบจะเพิ่มรายชื่อเป็น x05, x06, x07, …, x12, x13, x14 เป็นต้น
       Password Length :  กำหนดความยาวของรหัสผ่าน
       **ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบของรหัสผ่าน โดยการคลิกเลือก [Option] เพื่อกำหนดรูปแบบการ Generate Password ดังรูป

   
       
   

       Expire Date (Y M D) : วันที่หมดอายุของ Account ถ้าไม่ต้องการให้หมดอายุให้เลือก  Not Expire
       Comment : ข้อความที่ต้องการบันทึก
       Build Date : วันที่สร้าง
       Build By : ผู้สร้าง

   
 • กดปุ่ม [Generate] เพื่อสร้าง Account
 •  
  3. การ Import Account
   
 • คลิกเลือกไอคอน ระบบแสดงหน้าต่างดังรูป และกรอกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้
 •  
   

       Associated policy : เลือก Policy ที่ต้องการ
       CSV data file : เลือก CSV File ที่เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน
       Skip first row : ถ้าแถวแรกเป็นชื่อ Column ให้เลือกตรงส่วนนี้ เพราะไม่ไม่นำแถวแรกมาสร้าง Account
       Login column# : กำหนดเลข Column สำหรับ Login เช่น กำหนด Column ที่ 1 เป็นชื่อ Login
       Password column# : กำหนดเลข Column สำหรับ รหัสผ่าน เช่น กำหนด Column ที่ 2 เป็น รหัสผ่าน หรือ ถ้าต้องการ Generate Password สามารถเลือก Auto Generate เพื่อให้ระบบสร้างรหัสผ่านให้อัตโนมัติ
       Comment column# : กำหนดเลข Column สำหรับ Comment

   
 • กดปุ่ม [Import] เพื่อสร้าง Account
 •  

  การแก้ไข Account

   
 • เลือก Account ที่ต้องการแก้ไข
 •  
   
 • คลิกเลือกไอคอน และกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
 • กดปุ่ม [Save] เพื่อบันทึกข้อมูล
 •  
  การลบ Account
   
 • เลือก Account ที่ต้องการแก้ไข
 •  
   
 • คลิกเลือกไอคอน เพื่อลบข้อมูล
 • ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูลโดยการกรอก Password ที่ใช้ Login เข้าสู่ระบบ
 •  
   

  การพิมพ์ Account

   
 • เลือก Account ที่ต้องการพิมพ์
 •  
   
 • คลิกเลือกไอคอน เพื่อพิมพ์ Account
 •  
   
  หัวข้อ Manage > Identity คือ ส่วนที่ใช้สำหรับ แสดงและแก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต
   
   
  การแสดงข้อมูล Identity ข้อมูลที่ได้แก่

       Submit date : วันที่เพิ่ม แก้ไข ข้อมูล
       Login : ชื่อ Login
       Policy : Policy ที่ใช้งาน
       Gender : เพศ
       Firstname : ชื่อ  
       Lastname : นามสกุล
       Personal no : เลขที่บัตรประชาชน
       Mobile Number : หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
       E-mail : อีเมล์
       Address : ทีอยู่

   
  การแก้ไขข้อมูล Identity
   
 • เลือก Identity ที่ต้องการแก้ไข
 •  
   
 • คลิกเลือกไอคอน และกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
 • กดปุ่ม [Save] เพื่อบันทึกข้อมูล
 •  
  หัวข้อ Manage > Device  คือ ส่วนที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลอุปกรณ์ Access Point ที่ใช้งาน เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์
   
   

  การเพิ่ม Device

   
 • คลิกเลือกไอคอน และกรอกข้อมูล ดังนี้
 •  

       ID : รหัส Account (ระบบสร้างให้อัตโนมัติ)
       Name : กำหนดชื่ออุปกรณ์ Access Point
       IP Address : กำหนดหมายเลข IP Accress ของอุปกรณ์ Access Point
       MAC Address : กำหนดหมายเลข MAC Accress ของอุปกรณ์ Access Point
       Description : กำหนดรายละเอียดที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติม
       SNMP : กำหนดรายละเอียดอุปกรณ์ Access Point  ซึ่งเวอร์ชั่น นี้สามารถกำหนดได้เฉพาะ Access Point ยี่ห้อ EnGenius เท่านั้น

   
 • กดปุ่ม [Add] เพื่อบันทึกข้อมูล
 •  

  การแก้ไข Device

   
 • เลือก Device ที่ต้องการแก้ไข
 •  
 • คลิกเลือกไอคอน และกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
 • กดปุ่ม [Save] เพื่อบันทึก
 •  

  การลบ Device

   
 • เลือก Device ที่ต้องการลบ
 •  
 • คลิกเลือกไอคอน และกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
 •